Presentació

A finals de l'any 2000, Federico Mayor Zaragoza va fer una crida a diversos actors de la societat civil mundial

"El segle XXI es troba enfront d'un procés de "globalització" que, mitjançant acords, fusions i treball conjunt de xarxes internacionals de grans empreses financeres, industrials i de serveis influeix sobre la resta del món. Aquesta situació planteja la necessitat que un altre actor principal del context internacional, l'anomenada "societat civil", s'articuli globalment a fi d'incidir en els grans temes de l'agenda mundial que l'afecten quotidianament. És per això que totes les veus han d'unir-se de manera que atenyin la magnitud apropiada per ser escoltades, i fer possible la interacció que afavoreixi la presència del "sentit humà" a l'acció política, social, cultural i econòmica mundial. L'objectiu primer és federar esforços, construir ponts de diàleg i comunicació entre personalitats i intel·lectuals, organitzacions i institucions internacionals, persones dels móns de la universitat i la comunicació, etc., la preocupació fonamental de les quals sigui treballar per la pau, la democràcia, el desenvolupament sostenible, la dignitat i els drets humans, i que, coordinades en defensa d'aquests grans principis, podrien aconseguir un diàleg favorable amb els altres actors de l'arena internacional que pugui jugar un paper rellevant en l'esdevenidor de l'escenari mundial. Es tracta de construir una xarxa de xarxes, un moviment de moviments, on tots junts però diversos teixeixin estructures i espais d'opinió i de trobada que permetin treballar per la defensa dels valors i els principis que sustenten la vida en democràcia, i atènyer així un veritable desenvolupament humà a escala planetària, que garanteixi l'harmonia amb la natura i la diversitat cultural."

que ha donat lloc a la convocatòria de dues reunions constitutives (abril de 2001 i març de 2002) que han tingut lloc en un període molt ric d'esdeveniments de la societat civil. A la primera reunió es va prendre la decisió de crear el FÒRUM MUNDIAL DE XARXES DE LA SOCIETAT CIVIL - UBUNTU. UBUNTU és una antiga paraula africana per designar humanitat - compartir, tenir en compte i estar en harmonia amb tota la creació. Com a ideal, promou la cooperació entre individus, cultures i nacions. A la segona es va confirmar aquesta decisió i s'ha avançat en diversos aspectes institucionals i operatius. També s'ha accentuat la voluntat que el Fòrum sigui una veu pro-activa (prospectiva i propositiva) per posar a l'ésser humà al centre de totes les decisions polítiques, econòmiques i socials.

Els documents treballats pels participants durant el procés constitutiu d'aquesta iniciativa han portat a la següent definició dels seus objectius i funcionament


Objectius Finals - Visió i Missió

1. L'objectiu final de la iniciativa UBUNTU és, davant de l'especial gravetat dels problemes actuals, promoure la construcció d'un món més humà, just, pacífic, divers i sostenible, contribuint a la transició d'una cultura de força i d'imposició cap a una cultura de pau, diàleg, justícia, equitat i solidaritat. Per això, caldrà dotar-se de nous procediments i institucions de governabilitat democràtica mundial a totes les escales (reforma dels ja existents i/o nova creació) que, juntament amb altres actors, i contemplant sempre la participació activa de la "societat civil", garanteixin

• Processos de presa de decisions més representatius, participatius i democràtics que garanteixin la legitimitat de les decisions polítiques.
• Exercici del poder limitat i responsable a escala nacional, regional i mundial.
• Coherència entre les polítiques macroeconòmiques, comercials, de cooperació i relatives al medi ambient, de manera que puguin contribuir a atènyer un veritable desenvolupament humà socialment i ambientalment sostenible a tot el planeta orientat pels principis establerts a la Declaració Universal dels Drets Humans.
• Concepció i gestió "pública" dels béns comuns globals i dels sabers i capacitats científics i tecnològics de la humanitat, el desenvolupament dels quals ha de respectar els interessos generals de la societat.
• Preservació i desenvolupament de la diversitat culturals davant d'una "globalització" amb tendències a la homogeneització.
• Promoció d'un model de desenvolupament basat en l'educació, la salut i que incorpori la perspectiva de gènere, en defensa de la vida, contra la violència i l'armamentisme.


Objectius Instrumentals; Prioritats

2. Trobar espais i mètodes de treball conjunts a través dels quals xarxes, persones i organitzacions diverses de la societat civil mundial ajuntin les seves veus, elaborin propostes i organitzin accions concretes conjuntes, i augmentin el seu coneixement i interrelació mútua.

3. Influir, mitjançant aquest treball conjunt, en l'elaboració i implementació de polítiques que promoguin l'exercici inalienable dels Drets Humans individuals i col·lectius a tots els nivells possibles.

4. Amplificar la veu de la societat civil i reforçar el paper de les organitzacions existents. Per això la iniciativa UBUNTU pretén:

a) Tenir una perspectiva holística i global, més que específica, temàtica o local. Tenir en compte l'específic i local i la seva interrelació i complementació amb el global.

b) Fer més visible i eficient la força de la societat civil en el món.

c) Identificar conjuntament els principals reptes de la humanitat i proposar estratègies i plans d'acció comuns basats en els que ja existeixen.

Partir de la realitat de cada moment i recollir els treballs de les Nacions Unides, especialment les seves grans declaracions i tractats internacionals - des de la pròpia Carta fins, per exemple, la Declaració i el Pla d'Acció per la Cultura de Pau -; les declaracions i els programes d'acció resultants de les cimeres internacionals - oficials i paral·leles - de la dècada dels 90; l'activitat programàtica que ha dut a terme directament a la "societat civil" organitzada en els últims anys - la Crida per la Pau de La Haia, el Manifest per una Cultura de Pau, la Declaració Final i Pla d'acció del Fòrum del Mil·lenni de les Nacions Unides, la Carta de la Terra, etc., amb exemples a seguir, reprendre i desenvolupar.

d) Elaborar noves propostes conjuntes davant les problemàtiques mundials, sobre les seves possibles solucions i governabilitat (procediments i institucions; presència efectiva, entre d'altres actors, de la societat civil; etc.).

e) Realitzar accions conjuntes - comunicats, campanyes, etc. - de les organitzacions participants de la iniciativa, com acció informativa permanent a la ciutadania sobre els grans temes de l'agenda mundial.

En el període constitutiu s'han emès vuit comunicats de la iniciativa UBUNTU: 1. En el dia mundial del medi ambient, juny de 2001; 2. Enfront de la situació a Gènova, juliol de 2001; 3. Davant de l'atemptat terrorista als EEUU, setembre de 2001; 4. Pau, Justícia i Seguretat: valors i propostes, desembre de 2001; 5. Monterrey: mesures resolutives contra la injustícia i la pobresa al món, març de 2002; 6. Davant la progressiva militarització del conflicte del Pròxim Orient, març de 2002; 7. Mesures per la sanció de pràctiques de clonació humanes, abril 2002; 8. Davant l'unilateralisme en la política internacional, seguim el camí del Tribunal penal internacional; maig 2002.

f) Configurar capacitats de diàleg, de pressió i d'incidència de la societat civil davant dels governs, les organitzacions internacionals, els poders econòmics i els mitjans de comunicació.


Funcionament

S'està construint un fòrum unitari de debat i acció (permanent de forma virtual i periòdic de forma física) que afavoreixi el treball coordinat i articulat dels participants del fòrum, complementant i amplificant la seva pluralitat, diversitat, força i riquesa conceptual i temàtica.

1. Els Participants del fòrum són totes les organitzacions i/o persones que, a partir d'aquest procés constituent, vulguin participar-hi i assumeixin l'essència d'aquest document. La sobirania del Fòrum UBUNTU resideix en els seus participants.

2. El Fòrum UBUNTU funcionarà d'acord amb els procediments següents:

a) La Reunió del fòrum: es reunirà cada un o dos anys; l'ordre del dia i els documents principals de la reunió seran debatuts en un procés participatiu previ. La Reunió virtual del fòrum és la que permet el fòrum permanent; es desenvolupa en el marc de l'espai virtual del fòrum - en el que es garanteix el ple accés de tots els participants - i, en general, en el context de les tecnologies de comunicació no presencials.

b) La Comissió coordinadora (i, en el seu cas, els Grups de treball): és l'òrgan de treball i d'impuls general per garantir el bon funcionament, procediments i accions del fòrum.

c) El Secretariat: subjecte de gestió professional del fòrum, amb seu i entitat a la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, i dirigit per Manuel Manonelles i Tarragó.

d) Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible; en defecte, per majoria simple dels participants. Les decisions preses no són mai vinculant per les minories. Qualsevol decisió i/o manifestació pública de la iniciativa anirà acompanyada d'una llista que inclogui exclusivament els participants que hagin votat a favor o s'hi hagin adherit.